/ Husorden

Husorden

Der kommer snart en ny  husorden
 
 
 Denne husorden gælder for alle beboere i ejendommen beliggende Stockholmsgade 23 og Upsalagade nr. 1, 3, 5 og 7,   2100 Kbh. Ø

Således gælder den også for personer, der fremlejer en lejlighed, dog således, at det er udlejer, der bærer det økonomiske ansvar. Andelsforeningen kan som ejer kræve, at fremlejere, lejere eller andelshavere fraflytter boligen og er erstatningsansvarlige overfor denne.

1. Indledning

1.1. Beboerne skal vise hensyn overfor hinanden, og ved at overholde nedenfor beskrevne husorden, gældende for hele ejendommens arealer, bør alle kunne trives og i fællesskab gøre vores ejendom til et rart sted at bo.

1.2. Alle beboere forventes at tage et medansvar for at ejendommen og gården holdes i bedst mulig orden og bliver man opmærksom på andre beboeres manglende overholdelse af husordenen, bedes bestyrelsen orienteret hurtigst muligt.

2. Lejlighederne

2.1. Støj skal begrænses mest muligt og altid undgås i tidsrummet

22.00 - 07.00 i hverdagene og i tiden 22.00 - 09.00 i weekenden/helligdage. Vi bor meget tæt og da det er en ældre ejendom, bør der tages hensyn når man spiller musik, ser TV, har hvidevarer kørende og når der skal hamres og bankes. Opsæt evt. et opslag i opgangen ved festlige anledninger eller advisér nærmeste naboer på forhånd. 

2.2. Hold vinduer og altandøre lukkede eller på haspe, således at de omkringliggende naboer ikke generes af støjen.

3. Altanerne

3.1. Altankasser skal hænge på indersiden af altangelænderet og ved vanding af planter både kasser og krukker skal der tages hensyn til underboen. Planter skal generelt holdes indenfor altanens område og ikke hænge ned eller udenfor gelænderet.

3.2. Det er forbudt at grille på altanerne. . Der kan grilles i gården.

3.3. Bankning af tæpper og luftning af sengetøj, må ikke ske udover altanens kant af hensyn til underboen.

3.4. Der må ikke opsættes antenner, paraboler og lign. på altanerne.

3.5. Der må ikke ændres på murværkets eller gelænderets udseende dvs. males i andre farver mm. og ved valget af altanstof kan der kun vælges mellem hvidt og mørkeblåt.

Tilladelse til opsætning af markiser skal søges til andelsforeningens bestyrelse.

Tændte fakler er ikke tilladt på altanerne.

3.6. Fodring af fugle på altanerne er forbudt.

4. Husdyr

4.1 Der må kun holdes husdyr i det omfang de ikke er til gene for de øvrige beboere og der skal søges bestyrelsen om tilladelse til hold af husdyr før anskaffelse/indflytning.

4.2. Der må kun holdes 1 hund eller maks. 2 katte pr. lejlighed. Beboere må ikke have kamphunde.

4.3. Husdyrskal være under opsyn, når de er på fællesarealer. Hunde skal være i snor på alle fællesarealer og må ikke forurene på fællesarealerne, herunder også ejendommens fortove.

4.4. Overholdes disse regler ikke, vil tilladelsen blive inddraget. 

5. Opgangene 

5.2. Leg på trapper og gange er forbudt.

5.4. Ved ombygning, renovering eller til- og fraflytning, er beboeren ansvarlig for rengøring af fællesarealerne samt bortskaffelse af materialer og affald. 

5.6. Rygning i opgangene og i elevatorerne er strengt forbudt.

5.7. Såvel hoved - og køkkentrappe må af hensyn til brandsikkerheden ikke anvendes til privat opbevaring (affald, kasser, fodtøj mm.), og ting vil blive fjernet uden ansvar.

5.8. Der må ikke ændres ved hoveddørenes udseende og det er forbudt at opsætte andre dørskilte end det af andelsboligforeningen valgte. Ved til - og fraflytning kan der mod et mindre gebyr rekvireres nye bogstaver hos viceværten og det påhviler den pågældende beboer selv at sørge herfor.
 

6. Gården 

6.1. Havemøbler, parasoller mm. er til fri afbenyttelse og kan ikke reserveres på forhånd. Tingene skal altid efterlades i rengjort stand.

6.2. Parkering af biler i gården (udenfor garagerne) er strengt forbudt og biler vil blive fjernet uden ansvar og for ejerens regning. Hindrer parkerede biler for lejers garager således at vedkommende lejer ikke kan få adgang til sin garage, kan denne også få fjernet den parkerede bil for bilejerens regning. Se skilt i gården til venstre for storskraldrummet for procedure.

6.3. Parkering af cykler skal ske i de dertil indrettede cykelstativer eller i cykelgaragen (den sidste garage i gården ned mod Upsalagade nr. 7). På gaden skal de fastgjorte cykelstativer anvendes og cykler der blokerer hoveddør og indgangsparti vil blive fjernet uden ansvar.

Et antal gange om året, vil der blive ryddet ud i cyklerne på ejendommen, og i den forbindelse vil man i god tid blive informeret herom, således at man kan markere sin cykel og derved hindre fjernelsen heraf, mens alle gamle og ukendte cykler fjernes.

6.4. Parkering af knallerter og motorcykler skal hovedsagelig ske på gaden. Undtaget herfor er parkering i de dertil afmålte båse i gården, mærket med MC.

6.5. Almindeligt husholdningsaffald skal anbringes i affaldscontainerne, som er anbragt i de 2 skralderum i hver ende af gården. Aviser smides i aviscontainerne udenfor skralderummene der ligger i begge ender af gården..

6.6. Storskrald skal anbringes indenfor i storskraldsrummet (garagen lige ud for porten). Tag ved hensættelsen af mange eller store ting hensyn til rummets indretning, da der gerne skal være plads til mest muligt. Sæt derfor fortrinsvis tingene bagerst i rummet hvis det er muligt.

6.7. Vinflasker lægges i flaskecontaineren, der er placeret op mod rækværket til højre i gården ind mod Upsalagade

9-11. Alt andet glas skal lægges i glascontaineren, placeret i Stockholmsgade ved Sølvtorvet.

6.8. Pap foldes sammen eller skæres i stykker og lægges i papcontainerne, der står ved siden af flaskecontaineren

6.9. Batterier lægges i den dertil indrettede container til højre for skralderummet ved porten.

6.10. Haveforeningen forestår beplantning af krukker, udsnit af gårdens græsarealer mm., og det er ikke tilladt at foretage ændringer heri uden haveforeningens tilladelse. Haveforeningen er underlagt bestyrelsen og må ikke foretage udvidelser af beplantningsområder mm., uden bestyrelsens tilladelse.

6.11. Af hensyn til rottefaren, er al fodring af dyr i gården forbudt.

7. Garager

7.1. Garage kan lejes gennem administrator, som administrerer ventelisten hertil samt den månedlige opkrævning af lejen.

7.2.'Garagerne hører ikke til den enkelte lejlighed, og administrationen heraf foregår uafhængigt af salg af lejlighed mm.. Ved salg overgår garagen til den øverste person på ventelisten.

7.3. Der må ikke opbevares brandfarlige effekter i garagerne, og der må ikke opbevares fødevarer af hensyn til rottefaren.

8. Vaskekælder

8.1. Vaskekælderen må kun benyttes af ejendommens beboere og vaskekort udleveres ved henvendelse til administrator, der varetager al administration af rummet og opkrævning for brugen via huslejen. Hunde må ikke medtages i vaske rummet. 

8.2. Der findes 2 vaskerum med hver 2 vaskemaskiner, 1 centrifuge og 1 tørretumbler. Brugsanvisning til maskinerne hænger på væggen. Herudover findes der 2 tørrerum, der er til fri afbenyttelse og på eget ansvar.

8.3 . Vasketiden er mellem 8.00 og 22.00 på alle ugens dage, og det henstilles at alle respekterer tiderne af hensyn til de omkringliggende lejligheder. Rummene kan reserveres på tavlerne i kælderen og kommer man 15 minutter for sent til den reserverede tid, må vasketiden benyttes af en anden. Reserverede tider skal respekteres og overholdes. En vaskelås er udleveret til hver lejlighed og skal benyttes til reservation af vasketid.

8.4. Efterlad altid rummet i god stand og som du selv ønsker at finde det, dvs. tøm filter på tørretumbleren, fjern alt tøj, sæberester og andet som kan være til gene for andre.

9. Loftsrum

9.1. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andre brandfarlige effekter (så som fyrværkeri mm.) i loftsrummene eller på trappen op til loftet. Gangarealerne på loftet skal ligeledes holdes frie og alle ting vil blive fjernet uden ansvar.

9.2. Ved tilflytning oplyser administrator om hvilket loftsrum der hører til den enkelte lejlighed og man betaler ikke leje for rummet.

9.3. Loftsrummet er kun til opbevaring/opmagasinering af ting og må ikke benyttes som opholdsrum, kontor mm.

10. Generelt om ejendommen

10.1. Ejendommen har tilknyttet en vicevært, der har kontor lige indenfor i gården til højre for porten. Hans træffetider fremgår af opslaget på døren til hans kontor.

se her

10.2. Ved udskiftning, reparation og andre indgreb på ejendommens fælles forsyningslinjer (vand, varme, el mm.), skal der gives adgang til lejligheden for bestyrelsen og foreningens håndværkere på forlangende.

10.3. Enhver opklæbning, tegning og ændring af ejendommens indre og ydre mure samt ruder i døre, er strengt forbudt og der henvises til opslagsmulighederne på opslagstavlerne i hver enkelt opgang i stueetagen.

10.4. Alle beboere er ansvarlige for at deres gæster også overholder denne husorden, og ved overtrædelse, er det den pågældende beboer der holdes ansvarlig.

------------------------------------------------------

 
til top