/ Husorden

Husorden


 Husorden for ejendommen Stockholmsgade PIS
 
1. Indledning
Denne husorden gælder for lejerne
i Stockholmsgade 23 og Upsalagade 1, 3, 5 og 7.
Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at tilsidesættelse af denne husorden kan medføre skriftlig påtale. Overtrædelse i gentagne tilfælde kan medføre opsigelse af lejemålet efter lejelovens bestemmelser.

2. Støj (fra lejemålene)

2.1. Støj skal begrænses mest muligt og altid undgås i tidsrummet 22.00 - 08.00 i hverdagene og i tiden 22.00 - 09.00 i weekenden/helligdage.
Lejerne i ejendommen bor meget tæt og der er meget lydt. Der bør derfor tages hensyn, når man spiller musik, ser TV, støvsuger med videre. Skal der bruges, boremaskine, slagværktøj eller andet, der kan støje, skal det ske under mest muligt hensyn til beboerne og aldrig mellem kl. 19.00 og 08.00 på hverdage og i weekenden aldrig mellem kl. 17.00 og 10.00.
2.2 Tag gerne fodtøj af, når du går i lejligheden, der er meget lydt. 2.3 På altanerne må der ikke støjes eller tales højt efter kl. 22.00.
2.4. Har du gæster, så hold vinduer og altandøre lukkede så de omkringliggende naboer ikke generes af støjen.
2.5 Det kan være tilladt i meget begrænset omfang at afvige fra de generelle støjgrænser. Skal du undtagelsesvis holde fest, skal dette adviseres med opslag på opslagstavlen i egen — og tilstødende opgang —minimum 8 dage før festen finder sted.
 
3. Rygning

3.1 Det er forbudt at ryge på alle indendørs fællesarealer. Dvs. i opgange, i elevatorer, i kældergange, på bagtrapper, på loftsarealer, i vaskerum og i beboerrummet.
3.2 Lejere, der ikke har forbud mod at ryge i eget lejemål i deres kontrakt, bør tage mest muligt hensyn til de øvrige lejere, ved rygning i eget lejemål og omkring ejendommen. Dvs. stå ikke på gaden eller i gården lige udenfor stuelejlighedernes vinduer. Ryger du eller dine gæster på altanen, så tag mest muligt hensyn til dine naboer og overhold støjreglerne. Ryger du i lejemålet, så luft ofte ud, da røgen også derfra kan sive ind til nabo og over- og underbo.
3.3 Der må ikke smides aske/cigaretskod ud over altanerne, og de må ej heller smides på jorden - på gaden og i gården.
 
4. Altanerne

4.1. Altankasser skal hænge på indersiden af altangelænderet og ved vanding af planter i kasser og krukker, skal der tages hensyn til underboen.
4.2. Det er forbudt at grille på altanerne. Der kan grilles i gården. Og de fælles grill er til fri afbenyttelse. Disse skal altid efterlades rengjorte.

4.3. Det er forbudt at fodre fugle på altanerne, ligesom det er forbudt at fodre fugle eller andre dyr på ejendommens udendørsarealer.
4.4. Bankning af tæpper og luftning af sengetøj, må ikke ske ud over altanens kant.
4.5. Der må ikke opsættes antenner, paraboler o.lign. på altanerne.
4.6. Der må ikke ændres altanens, murværkets eller gelænderets udseende (herunder males i andre farver).
4.7. Ved opsætning/udskiftning af altaninddækning skal der vælges stof, og der kan kun vælges mellem hvidt eller en mørk neutral farve. F.eks. brun eller grå.
4.8. Som udgangspunkt må der ikke monteres markiser og aldrig uden udlejers skriftlige tilladelse.
4.9. Tændte fakler er ikke tilladt på altanen. Ligesom der heller ikke må affyres fyrværkeri fra altanen eller fra gårdanlægget.
4.10. Altanerne må ikke bruges til oplagring, herunder møbler, hvidevarer, cykler, affald m.m. 4.11. Der må ikke støjes eller tales højt på altanerne efter kl. 22.00.
4.12. Genstande på altanen skal sikres forsvarligt, så de ikke er til fare for andre.
4.13. Der må ikke plantes med hæfterødder, da det kan ødelægge ejendommens murværk. 4. 14. Det er tilladt at tørre tøj på tørrestativ, der ikke rækker ud over altanens værn.
4.15. Alle skader eller mistanke om defekter på altanen, skal meldes til udlejer.
 
5. Husdyr

5.1. Det er forbudt at holde husdyr i ejendommen, med mindre det er aftalt i lejekontrakten. Det er dog tilladt at holde hund eller kat, såfremt lejer før 1. juli 2022 allerede havde en hund eller kat. Ved død eller anden bortgang af kat eller hund er genanskaffelse af hund eller kat kun tilladt, såfremt denne i fuldvoksen størrelse vejer under 12 kg. Ved genanskaffelse skal udlejer orienteres på skrift.
5.2. Der må under alle omstændigheder kun holdes husdyr i det omfang, de ikke er til gene for de øvrige beboere, og får man jord, blade eller andet med ind på trappen efter hundeluftning, skal dette fjernes umiddelbart herefter.
5.3. Hunde må ikke luftes i gården, skal holdes i snor og må ikke forurene på ejendommens arealer, hverken i gården eller på gaden.
5.4. Overholdes disse regler ikke, kan tilladelsen til hold af husdyr blive inddraget.
 
6. Opgange og port

6.1. Alle indgange til opgangene og kælderen, skal holdes lukket og aflåst hele tiden. Der må ikke sættes kroge eller andet på dørene for at holde dem åbne.
6.2. Måtterne i opgangene må ikke bruges som dørstoppere.
6.3. Porten skal altid holdes lukket og skal lukkes hver gang man går ud og ind, hvad enten man skal ind med affald, i vaskekælderen eller hente/bringe sin bil osv.

6.4. Henstilling af cykler og barnevogne m.m. er strengt forbudt i trappeopgangene af hensyn til brandsikkerhed og rengøring og vil blive fjernet uden ansvar. Der henvises til den særligt indrettede cykel-og barnevognsgarage længst til højre i gården mod Lundsgade.
6.5. Vinduer i opgangene må kun åbnes i forbindelse med kortvarig udluftning og de åbne vinduer skal haspes forsvarligt. De, der åbner vinduerne, har ansvaret for at lukke dem igen.
6.6. Såvel hoved - som køkkentrappe må af hensyn til brandsikkerheden ikke anvendes til privat opbevaring (affald, kasser, fodtøj, inventar m.m.), og ting vil blive fjernet uden ansvar.
6.7. Af hensyn til sikring af flugtveje, må der ikke stilles potteplanter eller andet i vindueskarmene på for- og bagtrapper.
6.8. Der må ikke ændres ved hoveddørenes udseende, og det er forbudt at opsætte andre dørskilte end de af viceværten opsatte.
6.9. Der er opslagstavler i opgangene. Disse kan bruges af alle. Opslag skal være dateret og underskrevet. De, der har sat opslag op, skal selv sørge for at disse bliver nedtaget, når de ikke længere er aktuelle.
6.10. Af brandsikkerhedshensyn må uønskede reklamer o.a. ikke efterlades oven på postkasserne, men skal smides i papircontainerne i affaldsrummet.
Reklamer og ugeaviser kan afbestilles på: FK's hjemmeside: ttps://fledk/Contact/ReklamerNejTak.
6.11. Måltids- og returkasser og pakker må af sikkerhedshensyn kun stå på trappen samme dag, de bliver leveret/hentet.
 
7. Gården

7.1. De havemøbler, der tilhører ejendommen, kan frit benyttes af og er tilgængelige for alle beboerne og kan ikke reserveres. Tingene skal altid stilles på plads efter brug og efterlades i rengjort stand. Legetøj og private havemøbler skal fjernes fra gården efter brug.
7.2. På det årlige beboermøde kan der blandt alle lejerne vælges et haveudvalg. Haveudvalget forestår beplantning og pasning, herunder vanding, af krukker m.m.
7.3. Parkering af biler i gården er strengt forbudt.
7.4. Parkering af cykler skal ske i de dertil indrettede cykelstativer eller i cykelgaragen (den sidste garage i gården til højre mod Lundsgade). På gaden skal de fastgjorte cykelstativer anvendes og cykler, der blokerer hoveddør og indgangsparti vil blive fjernet uden ansvar.
Ca. en gang om året, vil der blive ryddet ud i cyklerne på ejendommen, og i den forbindelse vil man i god tid blive informeret om, hvordan man skal forholde sig, så ens cykel ikke bliver fjernet ved oprydningen.
7.5. Parkering af knallerter og motorcykler skal hovedsagelig ske på gaden. Undtaget herfor er parkering i den dertil afmålte bås i gården, mærket med MC.
7.6. Af hensyn til rottefaren, er al fodring af dyr i gården forbudt.
7.7. Leg og ophold i gården skal ske under hensyntagen til de øvrige lejere.
 
8. Affald

8.1. Københavns Kommune har affaldssortering til genbrug og ejendommen har i alt fire affaldsrum, tre i gården overfor porten og et i modsatte ende ved Stockholmsgade. Beboerne skal derfor foreløbig sortere

affaldet i: Metal, plast, papir, pap, elektronik, batterier, flasker/glas , giftigt affald, bioaffald, storskrald samt restaffald.
Se i øvrigt yderligere om, hvordan du affaldssorterer på kommunens hjemmeside: klc.dk/affald.
8.2. Alt affald skal sorteres og kommes i de respektive containere. Bemærk, at pizzabakker og flamingo skal i restaffald, da de ikke kan genbruges.
8.3. Papkasser skal altid klappes sammen, så de fylder mindst muligt.
8.4. Der må ikke hensættes affald på fællesarealer, herunder trapper, kældre, loft og udearealer. Sker det alligevel og kan affaldet spores til lejer, er udlejer berettiget til at fjerne og bortskaffe det uden ansvar — og for lejers regning.
 
9. Garager

9.1. Garage kan lejes gennem udlejer. Ved flere interesserede lejere end ledige garager, vil der blive trukket lod. Man kan ikke blive skrevet op på venteliste.
9.2. Der må ikke opbevares brandfarlige effekter i garagerne, og der må ikke opbevares fødevarer af hensyn til rottefaren.
9.3. Motorstøj i gården skal begrænses til det absolut nødvendige for at få bil/motorcykel ind og ud af garagen. Gården er meget smal, og det er til stor gene for beboerne, hvis en motor står i tomgang og det er samtidig en stor belastning for miljøet. Motoren skal derfor slukkes, mens man åbner og lukker garage og port.
9.4. Der må ikke etableres el i garagen uden forudgående skriftlig aftale med udlejer.
10. Vaskekælder
10.1. Vaskekælderen må kun benyttes af ejendommens beboere og vaskebrik udleveres ved henvendelse til vicevært, hvorefter administrator foretager opkrævning for bruget via huslejen.
10.2. Der findes 2 vaskerum med hhv. 1 og 2 vaskemaskiner og 2 tørretumblere samt en strygerulle. Herudover findes der bagest i kælderen 2 tørrerum. Alle faciliteter er til fri afbenyttelse og på eget ansvar. Tøj skal fjernes, umiddelbart efter at det er tørt.
10.3. Vasketiden er mellem kl. 8.00 og 22.00 på alle ugens dage. Rummene kan reserveres med vaskebrikken på den elektroniske tavle i kælderen eller via vaskeriets internetside — dette kræver dog en login kode, som fås ved henvendelse til viceværten. Kommer man 15 minutter for sent til den reserverede tid, bliver maskinerne automatisk frigivet og kan benyttes af en anden.
Tørretumblerne er for de, der vasker i vaskeriet, så er der nogen, der vasker i en eller flere af vaskemaskinerne, kan tumblerne ikke bruges af andre.
10.4. Efterlad altid rummet i god stand og som du selv ønsker at finde det, dvs. tøm filter på tørretumbleren, fjern alt tøj, sæberester og andet som kan være til gene for andre. Lad lågerne på maskinerne stå på klem.
10.5. Der må ikke ryges, og hunde må ikke medtages i vaskeriet.
 
11. Lofts- og kælderrum

11.1. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andre brandfarlige effekter (så som fyrværkeri mm.) i lofts- og kælderrummene.
11.2 Der må ikke henstilles møbler, hvidevarer eller andre private ting i kældergangene og på loftgangene. Der henvises til ens eget pulterrum samt storskralderummet. Evt. henstillede effekter vil blive fjernet af viceværten uden yderligere varsel, uden ansvar og evt. for lejers egen regning.
11.3. Lofts- og kælderrummet skal være forsynet med navn og adresse og er kun til opbevaring/opmagasinering af ting og må ikke benyttes som opholdsrum, kontor m.m.
 
12. Generelt om ejendommen

12.1. Ejendommen har tilknyttet en vicevært. Viceværten har ingen faste træffetider, men kan kontaktes på tlf. eller mail. Se kontaktark på opslagstavlerne.
12.2. Ved udskiftning, reparation af ejendommens fælles forsyningslinjer (vand, varme, el m.m.), skal udlejers repræsentanter, herunder — men ikke begrænset til — håndværkere og vicevært gives adgang til lejemålet på forlangende eller efter varsel.
12.3. Vedligeholdelsesarbejder i lejemålene skal foretages af autoriserede håndværkere.
12.4. Elevatorerne er kun til persontransport og som hovedregel kun til 1 person. Elevatorerne må ikke bruges til flytninger og anden tung transport.
12.5. Lejer må ikke foretage nogen form for udlejning/fremleje af det lejede, f.eks. AirBnB ell, lign. Lejer kan alene overlade brugen af det lejede til andre i det omfang lejeloven giver mulighed herfor og udlejer giver skriftlig tilladelse hertil.
12.6. Alle lejere er ansvarlige for at deres gæster også overholder denne husorden, og ved overtrædelse, er det den pågældende beboer der holdes ansvarlig.
12.7. Fejl og skader i lejemålet og lejemålets installationer, skal hurtigst muligt anmeldes til udlejer.
12.8. Hvis der sker skade på ejendommen, skal den lejer, der har ansvaret for skaden, anmelde dette til udlejer hurtigst muligt.
12.9. Vandspil skal undgås. Er f.eks. toilet eller vandhane utæt, skal det meldes til viceværten med det samme.
12.10. Der må ikke smides effekter i toilettet, som kan stoppe afløbet. 12.11. Angreb fra skadedyr skal anmeldes til udlejer.
Vedtaget på generalforsamling 27. marts 2023 og ved urafstemning 23. april 2023.
 
 
 

Således gælder den også for personer, der fremlejer en lejlighed, dog således, at det er udlejer, der bærer det økonomiske ansvar. Andelsforeningen kan som ejer kræve, at fremlejere, lejere eller andelshavere fraflytter boligen og er erstatningsansvarlige overfor denne.

1. Indledning

1.1. Beboerne skal vise hensyn overfor hinanden, og ved at overholde nedenfor beskrevne husorden, gældende for hele ejendommens arealer, bør alle kunne trives og i fællesskab gøre vores ejendom til et rart sted at bo.

1.2. Alle beboere forventes at tage et medansvar for at ejendommen og gården holdes i bedst mulig orden og bliver man opmærksom på andre beboeres manglende overholdelse af husordenen, bedes bestyrelsen orienteret hurtigst muligt.

2. Lejlighederne

2.1. Støj skal begrænses mest muligt og altid undgås i tidsrummet

22.00 - 07.00 i hverdagene og i tiden 22.00 - 09.00 i weekenden/helligdage. Vi bor meget tæt og da det er en ældre ejendom, bør der tages hensyn når man spiller musik, ser TV, har hvidevarer kørende og når der skal hamres og bankes. Opsæt evt. et opslag i opgangen ved festlige anledninger eller advisér nærmeste naboer på forhånd. 

2.2. Hold vinduer og altandøre lukkede eller på haspe, således at de omkringliggende naboer ikke generes af støjen.

3. Altanerne

3.1. Altankasser skal hænge på indersiden af altangelænderet og ved vanding af planter både kasser og krukker skal der tages hensyn til underboen. Planter skal generelt holdes indenfor altanens område og ikke hænge ned eller udenfor gelænderet.

3.2. Det er forbudt at grille på altanerne. . Der kan grilles i gården.

3.3. Bankning af tæpper og luftning af sengetøj, må ikke ske udover altanens kant af hensyn til underboen.

3.4. Der må ikke opsættes antenner, paraboler og lign. på altanerne.

3.5. Der må ikke ændres på murværkets eller gelænderets udseende dvs. males i andre farver mm. og ved valget af altanstof kan der kun vælges mellem hvidt og mørkeblåt.

Tilladelse til opsætning af markiser skal søges til andelsforeningens bestyrelse.

Tændte fakler er ikke tilladt på altanerne.

3.6. Fodring af fugle på altanerne er forbudt.

4. Husdyr

4.1 Der må kun holdes husdyr i det omfang de ikke er til gene for de øvrige beboere og der skal søges bestyrelsen om tilladelse til hold af husdyr før anskaffelse/indflytning.

4.2. Der må kun holdes 1 hund eller maks. 2 katte pr. lejlighed. Beboere må ikke have kamphunde.

4.3. Husdyrskal være under opsyn, når de er på fællesarealer. Hunde skal være i snor på alle fællesarealer og må ikke forurene på fællesarealerne, herunder også ejendommens fortove.

4.4. Overholdes disse regler ikke, vil tilladelsen blive inddraget. 

5. Opgangene 

5.2. Leg på trapper og gange er forbudt.

5.4. Ved ombygning, renovering eller til- og fraflytning, er beboeren ansvarlig for rengøring af fællesarealerne samt bortskaffelse af materialer og affald. 

5.6. Rygning i opgangene og i elevatorerne er strengt forbudt.

5.7. Såvel hoved - og køkkentrappe må af hensyn til brandsikkerheden ikke anvendes til privat opbevaring (affald, kasser, fodtøj mm.), og ting vil blive fjernet uden ansvar.

5.8. Der må ikke ændres ved hoveddørenes udseende og det er forbudt at opsætte andre dørskilte end det af andelsboligforeningen valgte. Ved til - og fraflytning kan der mod et mindre gebyr rekvireres nye bogstaver hos viceværten og det påhviler den pågældende beboer selv at sørge herfor.
 

6. Gården 

6.1. Havemøbler, parasoller mm. er til fri afbenyttelse og kan ikke reserveres på forhånd. Tingene skal altid efterlades i rengjort stand.

6.2. Parkering af biler i gården (udenfor garagerne) er strengt forbudt og biler vil blive fjernet uden ansvar og for ejerens regning. Hindrer parkerede biler for lejers garager således at vedkommende lejer ikke kan få adgang til sin garage, kan denne også få fjernet den parkerede bil for bilejerens regning. Se skilt i gården til venstre for storskraldrummet for procedure.

6.3. Parkering af cykler skal ske i de dertil indrettede cykelstativer eller i cykelgaragen (den sidste garage i gården ned mod Upsalagade nr. 7). På gaden skal de fastgjorte cykelstativer anvendes og cykler der blokerer hoveddør og indgangsparti vil blive fjernet uden ansvar.

Et antal gange om året, vil der blive ryddet ud i cyklerne på ejendommen, og i den forbindelse vil man i god tid blive informeret herom, således at man kan markere sin cykel og derved hindre fjernelsen heraf, mens alle gamle og ukendte cykler fjernes.

6.4. Parkering af knallerter og motorcykler skal hovedsagelig ske på gaden. Undtaget herfor er parkering i de dertil afmålte båse i gården, mærket med MC.

6.5. Almindeligt husholdningsaffald skal anbringes i affaldscontainerne, som er anbragt i de 2 skralderum i hver ende af gården. Aviser smides i aviscontainerne udenfor skralderummene der ligger i begge ender af gården..

6.6. Storskrald skal anbringes indenfor i storskraldsrummet (garagen lige ud for porten). Tag ved hensættelsen af mange eller store ting hensyn til rummets indretning, da der gerne skal være plads til mest muligt. Sæt derfor fortrinsvis tingene bagerst i rummet hvis det er muligt.

6.7. Vinflasker lægges i flaskecontaineren, der er placeret op mod rækværket til højre i gården ind mod Upsalagade

9-11. Alt andet glas skal lægges i glascontaineren, placeret i Stockholmsgade ved Sølvtorvet.

6.8. Pap foldes sammen eller skæres i stykker og lægges i papcontainerne, der står ved siden af flaskecontaineren

6.9. Batterier lægges i den dertil indrettede container til højre for skralderummet ved porten.

6.10. Haveforeningen forestår beplantning af krukker, udsnit af gårdens græsarealer mm., og det er ikke tilladt at foretage ændringer heri uden haveforeningens tilladelse. Haveforeningen er underlagt bestyrelsen og må ikke foretage udvidelser af beplantningsområder mm., uden bestyrelsens tilladelse.

6.11. Af hensyn til rottefaren, er al fodring af dyr i gården forbudt.

7. Garager

7.1. Garage kan lejes gennem administrator, som administrerer ventelisten hertil samt den månedlige opkrævning af lejen.

7.2.'Garagerne hører ikke til den enkelte lejlighed, og administrationen heraf foregår uafhængigt af salg af lejlighed mm.. Ved salg overgår garagen til den øverste person på ventelisten.

7.3. Der må ikke opbevares brandfarlige effekter i garagerne, og der må ikke opbevares fødevarer af hensyn til rottefaren.

8. Vaskekælder

8.1. Vaskekælderen må kun benyttes af ejendommens beboere og vaskekort udleveres ved henvendelse til administrator, der varetager al administration af rummet og opkrævning for brugen via huslejen. Hunde må ikke medtages i vaske rummet. 

8.2. Der findes 2 vaskerum med hver 2 vaskemaskiner, 1 centrifuge og 1 tørretumbler. Brugsanvisning til maskinerne hænger på væggen. Herudover findes der 2 tørrerum, der er til fri afbenyttelse og på eget ansvar.

8.3 . Vasketiden er mellem 8.00 og 22.00 på alle ugens dage, og det henstilles at alle respekterer tiderne af hensyn til de omkringliggende lejligheder. Rummene kan reserveres på tavlerne i kælderen og kommer man 15 minutter for sent til den reserverede tid, må vasketiden benyttes af en anden. Reserverede tider skal respekteres og overholdes. En vaskelås er udleveret til hver lejlighed og skal benyttes til reservation af vasketid.

8.4. Efterlad altid rummet i god stand og som du selv ønsker at finde det, dvs. tøm filter på tørretumbleren, fjern alt tøj, sæberester og andet som kan være til gene for andre.

9. Loftsrum

9.1. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andre brandfarlige effekter (så som fyrværkeri mm.) i loftsrummene eller på trappen op til loftet. Gangarealerne på loftet skal ligeledes holdes frie og alle ting vil blive fjernet uden ansvar.

9.2. Ved tilflytning oplyser administrator om hvilket loftsrum der hører til den enkelte lejlighed og man betaler ikke leje for rummet.

9.3. Loftsrummet er kun til opbevaring/opmagasinering af ting og må ikke benyttes som opholdsrum, kontor mm.

10. Generelt om ejendommen

10.1. Ejendommen har tilknyttet en vicevært, der har kontor lige indenfor i gården til højre for porten. Hans træffetider fremgår af opslaget på døren til hans kontor.

se her

10.2. Ved udskiftning, reparation og andre indgreb på ejendommens fælles forsyningslinjer (vand, varme, el mm.), skal der gives adgang til lejligheden for bestyrelsen og foreningens håndværkere på forlangende.

10.3. Enhver opklæbning, tegning og ændring af ejendommens indre og ydre mure samt ruder i døre, er strengt forbudt og der henvises til opslagsmulighederne på opslagstavlerne i hver enkelt opgang i stueetagen.

10.4. Alle beboere er ansvarlige for at deres gæster også overholder denne husorden, og ved overtrædelse, er det den pågældende beboer der holdes ansvarlig.

------------------------------------------------------

 
til top